Resultaten

Inhoudsopgave

Uitkomsten
Respons per gemeente
iPad mini
Onderzoeksmethoden
Open data
Factsheet
Basisgegevens exportbestand

Voor ons onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs hebben leerlingen, leraren en ouders hun mening gegeven over hun schoolgebouw. De verkregen data zijn dus rechtstreeks afkomstig van gebruikers en niet van andere partijen.

Het gebruikersonderzoek liep van 22 september t/m 26 oktober 2014. We tonen hier de gegevens die we met dit onderzoek verzameld hebben. Aantal reacties: 8.463

 • 4.677 leerlingen
 • 1.461 leraren
 • 1.726 ouders
 • 599 overig
 • 2.716 schoolgebouwen

Voor leerlingen en ouders waren er 8 stellingen, voor leraren waren er 11 stellingen. De reacties op de 3 stellingen die we alleen aan leraren hebben voorgelegd, maken we nu niet openbaar. Hier hebben we uit privacyoverwegingen voor gekozen. In het eindrapport van het onderzoek zullen we op geaggregeerd niveau wel over de lerarenstellingen rapporteren. Alle deelnemers hebben hun schoolgebouw ook een rapportcijfer gegeven. En zij konden foto’s van hun schoolgebouw uploaden.

De opendataset wijkt qua aantallen scholen en vragenlijsten licht af van de totalen op de website checkjeschoolgebouw.nl. We hebben de opendataset naderhand namelijk bewerkt (zie ook de toelichting bij de opendataset).

Uitkomsten

Op de homepage zie je de landelijk gemiddelde resultaten van alle inzendingen. Let op: dat is wat anders dan de gemiddelden van alle scholen. Op de fotopagina zie je de goedgekeurde foto’s op volgorde van binnenkomst. We hebben alle foto’s gecontroleerd voor plaatsing op de website. Foto’s waarop personen herkenbaar in beeld kwamen en foto’s van andere dingen dan schoolgebouwen hebben we niet geplaatst.

Je kunt zoeken naar de resultaten van afzonderlijke scholen. Dan zie je de resultaten en foto’s van die school, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Ook zie je door hoeveel mensen de school is beoordeeld.

We presenteren hier een grafiek en twee kaarten met een aantal uitkomsten van het gebruikersonderzoek. We doen geen uitspraken over afzonderlijke schoolgebouwen, omdat is gebleken dat het merendeel van de schoolgebouwen slechts door één of enkele deelnemers is beoordeeld. Dit maakt het ook niet mogelijk om schoolgebouwen met elkaar te vergelijken, of ranglijsten te maken. Wel gebruiken we de oordelen voor nadere analyses door ze te koppelen aan andere data. Die komen, samen met de bevindingen van het totale onderzoek, in ons rapport te staan, dat we in het voorjaar 2015 willen publiceren.

In onderstaande grafiek staan de resultaten (datum exportbestand: 27 oktober) op de onderscheiden kwaliteitsaspecten van het schoolgebouw per type respondent. Het betreft de gemiddelden van de populatie. Respondenten konden hun mening geven over een stelling, op een 5-puntsschaal. De stellingen hebben we positief geformuleerd. Een hogere score betekent in dit geval dus een positievere mening over het kwaliteitsaspect. Ten slotte konden alle respondenten hun mening over het schoolgebouw uitdrukken in een rapportcijfer.


Oordeel leraren, leerlingen, ouders en anderen over kwaliteitsaspecten schoolgebouw


Ik geef mijn schoolgebouw het rapportcijfer…

Respons per gemeente

Voor onderstaande kaartjes hebben we de eindstand van 27 oktober gebruikt. Er is een kaart met het totaal aantal ingevulde vragenlijsten per gemeente. En er is een kaart met het percentage van beoordeelde scholen per gemeente ten opzichte van het totaal aantal scholen in die gemeente. In de vervolganalyse gaan we kijken naar de relatie met andere datasets die geografisch weergavemogelijkheden in zich hebben.


Totaal aantal ingevulde vragenlijsten per gemeente


Percentage beoordeelde scholen per gemeente

iPad mini

Onder de deelnemers aan het onderzoek hebben we een iPad mini verloot. We hebben contact opgenomen met de winnaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Onderzoeksmethoden

We hebben alle stellingen voorafgaand aan het onderzoek laten testen door gebruikers. Voor de test hebben we een oproep geplaatst op Twitter, LinkedIn en de Jongerenkamer (een besloten FB-groep van de Algemene Rekenkamer voor jongeren). We hebben de stellingen vooraf ook voorgelegd aan de PO-Raad, de VO-Raad en onze contactpersonen bij het Ministerie van OCW.

De definitieve stellingen hebben we vervolgens op www.checkjeschoolgebouw.nl uitgezet.

Stelling 1: In mijn schoolgebouw is het schoon
Stelling 2: Mijn schoolgebouw hoeft niet geverfd, opgeknapt of gerepareerd te worden
Stelling 3: In mijn schoolgebouw is genoeg frisse lucht
Stelling 4: In mijn schoolgebouw is de temperatuur het hele jaar door goed
Stelling 5: Op mijn school is een geschikte plek voor leerlingen om pauze te houden
Stelling 6: Mijn schoolgebouw heeft genoeg geschikte plekken voor leerlingen om zelfstandig of in groepjes te werken
Stelling 7: Mijn schoolgebouw is geschikt voor het werken met computers en digibord
Stelling 8: Mijn schoolgebouw is geschikt voor lichamelijk gehandicapten
Stelling 9: Ik geef mijn schoolgebouw het rapportcijfer...

alleen voor leraren
Stelling 10: Mijn schoolgebouw heeft genoeg geschikte werkplekken en overlegruimtes voor leraren
Stelling 11: (De indeling van) mijn schoolgebouw past bij de onderwijsvisie van de school
Stelling 12: Mijn schoolgebouw is (ook) geschikt voor onderwijs aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen

We hebben mensen op verschillende manieren op de hoogte gebracht van het gebruikersonderzoek op www.checkjeschoolgebouw.nl:

 • Mailing naar alle scholen en schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs
 • Benaderen vakbladen, actualiteitenrubrieken, landelijke dagbladen, regionale pers, jeugdjournaal, Hart van Nederland
 • Benaderen edubloggers
 • Inzetten social media: Twitter, Facebook, LinkedIn (o.a. via Algemene Rekenkamer, Ministerie van OCW, PO-Raad, VO-Raad, Ouders en School samen, LAKS, Didactief Online)
 • Flyers gestuurd naar onderwijscongressen
 • Facebook-ads (1x doelgroep jongeren; 1x doelgroep 13-35 jaar)

Open data

We stellen de resultaten van het gebruikersonderzoek, dat liep van 22 september t/m 26 oktober 2014, als open databestand ter beschikking. De dataset lichten we nader toe onder het tabblad ‘Toelichting’ van het databestand.

Bezoekers van de site kunnen deze data gebruiken onder de voorwaarden van de licentie ‘Naamsvermelding’ van Creative Commons. Dit houdt in dat de data vrij gebruikt, bewerkt en gedeeld mogen worden, op voorwaarde dat de Algemene Rekenkamer expliciet als bron wordt vermeld.

We hebben bij het samenstellen van dit document de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit document.

Factsheet

We hebben de tussentijdse bevindingen van het gebruikersonderzoek op checkjeschoolgebouw.nl ook als factsheet naar de Tweede Kamer gestuurd. Download de factsheet met tussentijdse resultaten.

Basisgegevens exportbestand op 27-10-2014

Aantal respondenten[1]

8.463

Aantal respondenten verbonden aan primair onderwijs

3.193

Aantal respondenten verbonden aan voortgezet onderwijs

5.194

Aantal beoordeelde schoolgebouwen

2.716

Totaal aantal schoolgebouwen

±10.000

Percentage beoordeelde schoolgebouwen door 1 respondent

55%

Percentage beoordeelde schoolgebouwen door 2 respondenten

16%

Percentage beoordeelde schoolgebouwen door 3-5 respondenten

18%

Percentage beoordeelde schoolgebouwen door 6-10 respondenten

7%

Percentage beoordeelde schoolgebouwen door >10 respondenten

4%

Aantal leerlingen

4677

Aantal leraren

1461

Aantal ouders

1726

Aantal ‘anders’

599[1] Van het totaal respondenten hebben er 49 de vragenlijst niet (geheel) ingevuld.